تاملی در اشعار حافظ شاعر آسمانی

 

 

بسم الله الرحمن الرحیم

یکی از درخشان‌ترین آیات قرآنی در توجه به ملایمت و مدارا و نرمش آیه 159 سوره آل عمران است.  

«فبما رحمه من الله لنت لهم و لو کنت فظا علیه القلب لا نفضوا من حولک فاعف عنهم و استغفر لهم و شاورهم فی الامر»

 

« به لطف و رحمت الهی با آنان نرم‌خویی کردی و اگر درشت خوی سخت دل بودی بی‌شک از پیروان تو پراکنده می‌شدند، پس از ایشان در گذر و بر ایشان آمرزش بخواه و در کار با آنان مشورت کن.»

«ای درویش! هر که به دریای نور رسیده باشد و درین دریای نور غرق شده باشد، آن را علامات بسیار باشد: با خلق عالم به یک بار به صلح باشد و به نظر شفقت و مرحمت در همه نگاه کند و مدد و معاونت از هیچ‌کس دریغ ندارد و هیچ‌کس را به گمراهی و بی‌راهی نسبت نکند و همه را در راه خدای داند و همه را روی در خدا بیند و شک نیست که این چنین است. عزیزی حکایت می‌کند که چندین سال خلق را به خدای دعوت کردم؛ هیچ‌کس سخن من قبول نکرد، نومید شدم و ترک کردم و روی به خدا آوردم. چون به حضرت خدای رسیدم، جمله خلایق را در آن حضرت حاضر دیدم، جمله در قرب بودند، با خدای می‌گفتند و از خدای می‌شنودند.»

                                                                          عزیزالدین نَسّفی، کتاب الأنسان الکامل

 

آسایش دو گیتی تفسیر این دو حرفست:                             با دوستان مروت با دشمنان مدارا

                                                                                                                حافظ


شعر حافظ آسمانی پر ستاره است که آدمی را از پس این همه قرون و اعصار به شگفتی وا می‌دارد. در برابر این آسمان پر ستاره می‌توان به نظاره نشست و در برابر عظمت و شکوه راستین آن سر تعظیم فرود آورد. یا می‌توان تنها به ستاره‌یی پرفروغ، غزلی از غزل‌ها یا بیتی از ابیات. دیده بر دوخت و محو زیبایی آن شد.

به راستی حافظ اندیشه شکوهمند و بس انسانی خود را چگونه به بیان آورده که هر پارسی زبانی، در طی این همه سال‌ها و قرن‌ها و پس از گذشت این همه حوادث و مرور ایام، همچنان رازهای نهان خود را با او در میان می‌نهد، در شعر او غوطه‌ می‌خورد و خویشتن را این‌چنین از هرچه رنگ تعلق [دارد]، آزاد می‌یابد؟ حافظ چگونه به مقام ترجمانی غیب دست یافته و شعر او هم‌نشین کلام الهی شده و در دل هر آزاده‌یی که گاه از زبان و زمان حافظ فرسنگ‌ها و قرن‌ها دور بوده راه یافته است؟ می‌توان به پرسش‌هایی از این دست اندیشید و شاید برای هر یک پاسخی نیز دریافت، ولی چون حافظ دوباره به سخن درمی‌آید، احوال سبک جانان عالم، اطوار دیگر می‌یابد و پاسخ‌ها رنگ می‌بازند و کلمات لونی دیگر می‌گیرند:

 

در چمن هر ورقی دفتر حالی دیـگـر است                              حیف باشد که زِکارِ همه غافل باشی


  نقـد عـمـرت بـِـبرد غـصة دنـیا به گزاف                              گر شب و روز درین قصة مشکل باشی

  

گرچه راهی ست پر از بیم زما تا بر دوست                               رفتن آسان بود ار واقف منزل باشی

فراموش نمی‌توان و نباید کرد که ما مخاطبان ششصد ساله حافظیم و این قدرت سخن و کلام و سحر و جادوی اوست که ما را این‌چنین واله و شیدا و سرگردان او می‌کند؛ همه عظمت حافظ در جادوی سخن اوست؛ به فرموده فردوسی بزرگ:


 

سخن از تو ماند همه یادگار                                                 سخن را چنین خوار مایه مدار

مدارا و روا دارای حافظ در جهاد زمینة دین، اخلاق، عرفان و سیاست مشهور است. در باب دین باید گفت که طبعاً خداوند در مرکز آن است خدایی که حافظ می‌پرستد و می‌ستاید و معرفی می‌کند خدایی است عطا بخش و خط پوشش غفور و غفار و آمرزگار کارساز و بنده نواز و رحمان و رحیم.


متأسفانه، آگاهی ما از زندگی حافظ بسیار اندک و ناچیز است و بعید نیست این بی‌اطلاعی از زندگی او، ناشی از عصر پرآشوب زندگی وی به ویژه در منطقه فارس باشد. با آنکه به نظر می‌رسد، حافظ در عهد خود شهرتی بالنسبه قابل توجه داشته است، این غفلت از نگارش دقایق حیات او، شگفت‌انگیز است.


 

وجود ما معمایی است حافظ                                               که تحقیقش فسونت و فسانه

با همین مایة اندک اطلاع از جزئیات زندگی حافظ، می‌توان دریافت که شاید کمتر متفکر و اندیشمندی چون او، با زمانة خویش در تضاد بوده است. همین تضاد و تقابل با زمانه خویش چنان رد پای تلخی در شعر خواجه برجای نهاده که هنوز هم از پس این همه قرون و اعصار درک کردنی‌ست و شاید این راز ماندگاری کلام او نیز باشد. آنان که خویشتن را با اوضاع زمانه کمتر موافق می‌دیده‌اند، در شعر حافظ شیرازی پناهی امن و دل‌انگیز می‌یافته‌اند.

  

از خلاف آمدِ عادت بطلب کام که من                                     کسب جمعیت از آن زلف پریشان کردم

شاید کمتر بیتی از شعر دلکش حافظ باشد که در آن واژه‌های مقدس عهد او و ما به نحوی متضاد با معنا و مفهوم رائج به کار گرفته نشده باشد:

  

بشارت بر به کوی می فروشان                                              که حافظ توبه از زهدِ ریا کرد

 

بدین لحاظ چنین به نظر می‌رسد که گویا باید هر واژه‌یی از اشعار خواجه را با میدان معنی شناختی کلامات دیگر سنجید و برای فهم آن تلاش به کار برد، بدین گونه شعر حافظ همچون دانه‌های سبحه در یک رشته جای می‌گیرند و هر یک ضمن داشتن معنای خاص، در شعر او معنایی دیگر می‌یابند و این معناها در اعصار گوناگون و در نزد انسان‌های پارسی زبان انعکاسی خاص داشته است:

یک قصه نیست غم عشق وین عجب                          از هر که می‌شنوم نامکرر است

درست در زمانه‌یی که حاکمان و اصحاب قدرت بر سر مقام و ثروت به جان یکدیگر درآویخته بودند، شاعر آسمانی ما، از ورای این پرده خون آلود با سحر کلام خود گویی همه بشریت را خطاب قرار می‌داد. که دنیا را به چیزی نمی‌گیرد و هرچه هست در گروی آزادگی ست:


                                                       درین بازار اگر سودی ست با درویش خرسند است        خدایا منعم گردان به درویشی و خرسندی


برای نزدیک شدن به اندیشه حافظ در باب برخی موضوعات همچون تسامح و مدارا، می‌باید منظومه فکری حافظ را در نظر گرفت: در شعر او «عشق و شباب و رندی مجموعه مرادست» که «چون جمع شد معنای گوی بیان توان زد».

از نظر خواجه، آنچه هستیِ آدمی را در ین دنیای دون برمی‌شمرد و  همه رنج‌ها و سختی‌ها را تحمل پذیر می‌کند اساساً ناموس هستی «عشق» است و هیچ چیز جز عشق محرکه هستی نیست:


                                                    عاشق شو اَر نه روزی کار جهان سرآید                                    ناخوانده نقش مقصود از کارگاه هستی

البته عشق را نمی‌توان در مکتب‌خانه‌ها جستجو کرد و یا در هر مکتب خانه‌یی آموخت:

 

بشوی اوراق اگر همدرس مایی                                             که درس عشق در دفتر نباشد

 

فاش می‌گویم و از گفته خود دلشادم                                     بنده عشقم و از هر دو جهان آزادم

 

 

چگونه می‌توان از عشق چنین سخن گفت ولی انسان دوست نبوده؟ اساساً چنانکه اشاره کردیم در منظومه فکری حافظ و کلمات او دشمنی و دوستی از لونی دیگر است.

درخت دوستی بنشان که کام دل برآرد                       درخت دشمنی برکن که رنج بی‌شمار آرد

از منظومه او همه دشمنی‌ها و تفاخرات از هر نوع لونی، هیچ‌یک در خور اعتنا نیستند و شایسته انسان آزاده جان نیست که دل خود را به چنین لوثی بیالاید:

  

خیز تا خرقه صوفی به خرابات بریم                                        شطح و طامات به بازار خرافات بریم

 

سوی رندان قلندر به ره آورد سفر                                          دلق بسطامی و سجاده طامات بریم

با:

 

 

فدای پیرهن چاک ماهرویان باد                                            هزار جامه تقوی و خرقه پرهیز

یا:

  

صوفی گل بچین و مرقع به خاربخش              وین زهد خشک را به می خوشگوار بخش

  

طامات و شطح در ره آهنگ و چنگ نه                       تسبیح و طیلسان به می و میگساد بخش

 

                                                             زهد گران که شاهد و ساقی نمی‌خرند                         در حلقه چمن به نسیم بهار بخش

 


در نظر حافظ هیچ‌چیز در زندگی، بدتر و گناهی نابخشودنی‌تر از ریا و ترویز نیست؛ هرکس هرچه هست بهتر است تا آن که چنان که می‌نماید نیست:

 

بس که درخرقه آلوده زده‌ام لاف صلاح                        شرمسار رخ ساقی و می رنگینم


 

جام می‌گیرم و از اهل ریا دور شوم                            یعنی از خلق خدا پاکدلی بگزینم

یا:

  

بر در میخانه رفتن کار یکرنگان بود                خودفروشان را به کوی می‌فروشان راه نیست

 

بنده پیرا خراباتم که لطفش دایمست             ورنه لطفِ شیخ و زاهد گاه هست و گاه نیست

سالک در باب زندگی و آفرینش چنان غرق در حیرت است که جای چون و چرایی باقی نمی‌ماند، در برابر عظمت دستگاه خلقت، جز حیرت و خاموشی و تفکر چه می‌توان کرد؟

 

                                                               چیست این سقفِ بلندِ ساده ِبسیار نقش                    زیم معما هیچ دانا در جهان آگاه نیست

 

خیز تا بر کلک آن نقاش جان افشان کنیم                   کاین همه نقش عجب در گردش پرگار داشت

بنابراین آدمی در سلوک فهم زندگی و مرگ نمی‌تواند و نباید دیگر آدمیان را به ضلالت و گمراهی منسوب کند و این یکی از اصول تفکر عارفانه مسلمانان بوده که عزیزالدین نُسفی به زیباترین وجهی آن را بیان کرده و حافظ در اشعار متعدد از خود بر آن انگشت تأکید نهاده است:


                                                            عیب رندان مکن ای زاهد پاکیزه سرشت         که گناه دگران بر تو نخواهند نوشت

 

 

من اگر نیکم و گر بد تو برو خود را باش                      هر کس آن دَ رَ وَ دَ عاقبت کار که کِشت

 

                                                        همه کس طالب یارند چه هشیار و چه مست                همه جا خانه عشق است چه مسجد چه کِنشت

 

 

معلوم نیست که ما خود تا چه اندازه بر مسیر درست سلوک می‌کنیم، و در این راه تنها باید به لطف خدا و توکل براو اتکاء داشت:

  

ناامیدم مکن از سابقه لطف ازل                     تو چه دانی که پس پرده که خوب است و که زشت

 

                                                           تکیه برتقوی و دانش در طریقت کافریست               راهرو گر صد هنر دارد، توکل بایدش

 


پس حقیقت چنان گسترده ومتکثر است که انتساب گمراهی به دیگر رهروان خود کمال بی‌هنری است.

  

دفتر دانش ما جمله بشویی به می                              که فلک دیدم و در قصد دل دانا بود

 

                                                                دل چو پرگار به هر سو دورانی می‌کرد                         وندران دایره سرگشتة پابرجا بود

 


در منظومه فکری حافظ، آزردن و به رنج افکندن دیگران گناهی بزرگ و نابخشودنی است و به راستی که این بیت او در عصری که پدران و پسران و برادران به او یکدیگر تیغ می‌کشیدند، مایة حیرت است:

 

مباش در پی آزار و هرچه خواهی کن                         که در شریعت ما غیر از این گناهی نیست

سالک چنانکه عزیز نُسفی بیان کرده، نه تنها می‌باید از آزار بپرهیزد که می‌باید پیوسته خلایق را «راحتی رساند» و خود از رنج رسانیدن دیگران، غمی به دل راه ندهد:

  

وفا کنیم و ملامت کشیم و خوش باشیم                     که در طریقت ما کافریست رنجیدن

مدارا و گذشت اساساً در حکمت ایرانی جایگاه ویژه‌یی داشته است، به فرموده فردوسی:

  

مدارا خود را برادر بود                                            فرد به سرجان چو افسر بود

 

یا به قول سعدی:

وقتی به لطف گوی و مدارا و مردمی              باشد که در کمند قبول آوری دلی

سخن کوتاه، حافظ همچون همه بزرگان و اندیشمندان بزرگ ایرانی، منادی گذشت و برادری و مداراست، زیرا که همه حقیقت در اختیار یک تن و یک گروه نیست:

 

جنگ هفتاد و دو ملت همه را عذر بنه                       چون ندیدند حقیقت ره افسانه زدند

برای فهم زندگی فقط باید عاشق بود و آنچه آدمی را در این عصرهای پر کشمکش و جنگ و فتنه می‌رهاند، عشق است؛ عشق به زندگی و زندگان.

  

ای دل آن دم که خراب از می گلگون باشی                 بی‌ زر و گنج به صد حشمت قارون باشی

 

در مقامی که صدارت به فقیران بخشند                       چشم دارم که به جاه از همه افزون باشی

 

 

                                                    در ره منزلی لیلی که خطرهاست در آن          شرط اول قدم آنست که مجنون باشی

 

                                               نقطه عشق نمودم به تو، هان سهو مکن                       ورنه چون بنگری از دایره بیرون باشی

  

                                             کاروان رفت و تو در خواب و بیابان در پیش              کیِ روی، ره زِ که پرسی، چه کنی، چون باشی 

 

                                        تاج شاهی طلبی؟ گوهر ذاتی بنمای                          ور خود از گوهر جمشید و فریدون باشی

 

                                ساغری نوش کن و جرعه بر افلاک فشان                      چند و چند از غم ایام جگر خون باشی

 

 

حافـظ از فـقر مـکن ناله گرشعر این است    هیچ خوشدل نپسندد که تو محزون باشی

 

 

                                                                                            متشکرمجمعه 29 مهر 1390  3:0

آخرين تاريخ بازديد : پنجشنبه 10 فروردين 1402  14:20:1
تعداد بازديد از اين خبر : 12070
 
   copyright 2009-2010, all right reserved. WWW.KHARAZI.IR نقشه سایت        سایتهای مرتبط        تماس با ما